Villkor slagauktion


Försäljningsvillkor slagauktion

Villkor

1. STOCKHOLMS AUKTIONSVERKS ÅTAGANDE

Stockholms Auktionsverk åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär genom slagauktion försälja av säljaren inlämnade föremål. Stockholms Auktionsverk har rätt att försälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle som enligt Stockholms Auktionsverks bedömning ger bästa resultat eller av annan anledning är lämpligast.

 

2. INLÄMNING

2.1 Säljaren ansvarar för att den har full och oinskränkt äganderätt till föremål som säljaren lämnar till Stockholms Auktionsverk för försäljning eller, om föremålet ägs av tredje person, att säljaren äger full och oinskränkt rätt att sälja och uppbära likvid för detta föremål.

2.2 Om säljaren ej äger föremål, som säljaren lämnar till försäljning, ska säljaren informera Stockholms Auktionsverk om ägandeförhållandena samt vid behov med skriftligt intyg styrka sin behörighet att företräda samtliga ägare till föremål. Stockholms Auktionsverk är ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera säljares behörighet att sälja föremål.

2.3 Säljaren eller den som inlämnar föremål är skyldig att upplysa Stockholms Auktionsverk om kända fel och brister hos inlämnade föremål.

2.4 Så snart Stockholms Auktionsverk beslutat att åtaga sig uppdraget att sälja föremålet, ska skriftligt försäljningsavtal upprättas mellan Stockholms Auktionsverk och säljaren.

2.5 Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till säljaren frånträda försäljningsuppdrag av visst föremål om tveksamhet uppkommer angående föremålets äkthet, äganderätten till föremålet eller andra uppgifter som Stockholms Auktionsverk bedömer som väsentliga.

2.6 Återkallelse av försäljningsuppdraget ska ske skriftligen. Säljaren äger inte i något fall rätt att utan medgivande från Stockholms Auktionsverk återkalla försäljningsuppdraget senare än tre dagar innan föremålet börjar visas för allmänheten. Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget ska säljaren ersätta Stockholms Auktionsverk för kostnader för hantering och värdering av föremålen m.m. med belopp motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 4.1 beräknat på utropspriset.

2.7 Alla transporter av föremål till och från Stockholms Auktionsverk sker på säljarens bekostnad och på säljarens risk.

 

3. KATALOGISERING

3.1 Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål ska beskrivas och avbildas samt presenteras på bild och på internet.

3.2 Alla fotografier och avbildningar är Stockholms Auktionsverks egendom och får, utan särskild ersättning, användas även för ändamål som ej har samband med försäljningen.

 

4. AVGIFTER

4.1 För varje auktionspost utgår provision till Stockholms Auktionsverk om 15% inkl. moms av klubbat belopp samt fast avgift om 350 kronor inkl. moms för fotografering.

4.2. Försäkringsavgift utgår om 1,25% inkl. moms av klubbat belopp för varje inlämnat föremål.

 

5. FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING

5.1 Inlämnade föremål är från mottagandet försäkrade av Stockholms Auktionsverk mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada, samt mot stöld eller bräckage till värde maximalt motsvarande utropspriset med avdrag för försäljningsavgifter om inte särskilt avtal om annat försäkringsvärde slutits.

5.2 Stockholms Auktionsverk ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på betryggande sätt.

5.3 Stockholms Auktionsverk kan ej hållas ansvarigt för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning.

5.4 Stockholms Auktionsverk är inte skyldigt att ersätta säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet för inlämnat föremål enligt punkt 5.1.

5.5 Stockholms Auktionsverk har rätt att avhjälpa skada på föremål istället för att lämna ersättning i de fall Stockholms Auktionsverk finner det lämpligt.

5.6 Stockholms Auktionsverks ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

 

6. BEVAKNING

6.1 Säljaren äger rätt att bevaka att ett inlämnat föremål inte försäljes under ett visst pris. Bevakningspriset får inte överstiga utropspriset. Om utropet anges i intervall får bevakningen inte överstiga det lägre priset i intervallet. Överenskommet bevakningspris ska godkännas av Stockholms Auktionsverk och bekräftas i försäljningsavtalet eller i skrift vid senare tillfälle efter överenskommelse med Stockholms Auktionsverk.

6.2 Om ett föremål ej uppnår bevakningspriset eller klubbas utan inkommet bud går föremålet tillbaka till säljaren.

6.3 Stockholms Auktionsverk har rätt att sälja ett föremål under bevakningspris under förutsättning att säljaren får lika mycket betalt som om försäljningen hade nått upp till bevakningspriset.

 

7. REDOVISNING

Efter avslutad auktion erhåller säljaren en skriftlig preliminär redogörelse för auktionsresultatet.

 

8. UTBETALNING

8.1 Utbetalning till säljaren sker tjugofem (25) arbetsdagar efter auktionens slut under förutsättning att full betalning erhållits från köparen samt under förutsättning att ingen reklamation har skett.

8.2 Om köparen ej erlagt full betalning vid tidpunkten för utbetalning enligt punkt 8.1, eller om reklamation har skett hävs försäljningen, såvida inte Stockholms Auktionsverk och säljaren är överens om att fortsätta att kräva köparen på betalning. Stockholms Auktionsverk har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen såvida inte  särskild överenskommelse träffats därom med säljaren.

8.3 Om säljaren har förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk äger Stockholms Auktionsverk rätt att kvitta sådan skuld före utbetalning till säljaren.

 

9. OSÅLDA FÖREMÅL

9.1 Om föremål ej uppnår bevakningspriset och återgår till säljaren ska föremålet skriftligen anmälas till omförsäljning eller hämtas senast fem (5) arbetsdagar efter auktionen.

9.2 För föremål som ej hämtats i tid enligt punkt 9.1 uttages förvaringsavgift om 50 kronor inkl. moms, per föremål och kalenderdag. För möbler och andra skrymmande föremål tillämpas dubbel förvaringsavgift.

9.3 Om säljaren har förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk äger Stockholms Auktionsverk rätt att innehålla osålda föremål till säkerhet för säljarens betalning för sådan skuld.

9.4 Vid säljares underlåtenhet att erlägga betalning för förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk, eller att hämta osålda föremål inom fem (5) arbetsdagar efter senast avslutad auktion, äger Stockholms Auktionsverk rätt att översända ej hämtade föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkostnader debiteras säljaren.

9.5 Stockholms Auktionsverk har rätt att sälja föremål som inte hämtats av säljare i enlighet med bestämmelserna i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Försäljningsersättningen ska i första hand gå till täckande av kostnader för och lagrings-/speditionsavgifter och därefter till täckande av Stockholm Auktionsverks förfallna fordringar på säljaren. Eventuellt överskott ska betalas till säljaren.

 

10. ANSVAR FÖR FEL

10.1 Säljaren ansvarar för föremåls äkthet. För de fall föremål enligt Stockholms Auktionsverk bedömning utgör förfalskning, misstänks förknippat med penningtvätt eller finansiering av terrorism eller bedöms vara utsatt för stöld eller restitution har Stockholms Auktionsverk rätt att återbetala köparen och därefter kräva motsvarande ersättning av säljaren. Vid inlämning av misstänkt förfalskat föremål kommer polisen informeras.

10.2 För det fall Stockholms Auktionsverk blir ansvarigt gentemot köpare för fel eller brister i sålda föremål har Stockholms Auktionsverk rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som Stockholms Auktionsverk kan ha utgivit till köparen med anledning av felet. Säljaren är införstådd med de allmänna villkor som Stockholms Auktionsverk tillämpar gentemot köpare vid auktioner.

 

11. PERSONUPPGIFTER

11.1 Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som säljare lämnat i samband med Stockholms Auktionsverks tjänster eller i övrigt inom ramen för avtalsförhållande till Stockholms Auktionsverk, används för administration och fullgörelse av Stockholms Auktionsverk skyldigheter hänförliga till online- och slagauktioner, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt gällande lag. Lämnade personuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

11.2 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till Stockholms Auktionsverks moderbolag (Auction Network Sweden AB, org.nr. 556859-5150, Grev Turegatan 44, 114 38 Stockholm).

11.3 Säljare har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Stockholms Auktionsverk har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljare har även rätt att begära att Stockholms Auktionsverk rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om säljaren.

11.4 Vid förändringar av registrerade uppgifter ska säljare själv anmäla detta till Stockholms Auktionsverk.

 

12. FORCE MAJEURE

Stockholms Auktionsverk är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa villkor om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet ska anses bland annat krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Stockholms Auktionsverks fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader på grund av befriande omständighet äger säljaren utan ersättningsskyldighet skriftligen häva avtalet.

 

13. ÖVRIGT

13.1 För det fall säljare agerat i egenskap av konsument tillämpas villkoren i tvingande konsumentlagstiftning istället för dessa villkor om och i den mån tvingande lagstiftning innebär villkor som är mer fördelaktiga för säljaren än dessa villkor.

13.2 Tvist angående dessa villkor ska avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans.

13.3 Vid klagomål där parterna inte lyckas komma överens har säljare som är konsument och bosatt inom EU möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Säljaren kan även använda EU-kommissionens plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats, https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Villkor vid köp på slagauktion

 

1. Inropsuppdrag

 

1.1 Stockholms Auktionsverk åtager sig kostnadsfritt inropsuppdrag. Dessa kan lämnas skriftligen till Kundtjänst eller via Internet www.auktionsverket.se

1.2 Vid inlämnandet av inropsuppdrag skall legitimation bifogas. Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att bortse från inropsuppdrag om uppdragsgivaren inte bedöms ha betalningsförmåga för det lämnade budet.

1.3 Skriftliga inropsuppdrag skall vara Kundtjänst tillhanda senast 17.00 dagen före auktionen. När visning och auktion äger rum samma dag skall inropsuppdrag vara Kundtjänst tillhanda senast 1 timme innan auktionens början. Inropsuppdrag kan lämnas via Internet fram till 1 timme före auktionsstart. Återkallelse eller ändring av inropsuppdrag skall ske skriftligen och vara Kundtjänst tillhanda inom samma tid som gäller för inropsuppdrag. Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att bortse ifrån för sent inlämnade inropsuppdrag.

1.4 Stockholms Auktionsverk behandlar inropsuppdrag konfidentiellt och bjuder för uppdragsgivarens räkning så förmånligt som möjligt.

1.5 Vid lika anbud äger det först inkomna företräde till köp. Alternativa anbud får endast avse två auktionsposter.

1.6 Stockholms Auktionsverk ansvarar ej för skada som kan åsamkas uppdragsgivaren om Stockholms Auktionsverk försummar att utföra inropsuppdrag.

1.7 Uppdragsgivaren ansvarar för köp som registrerats utifrån ett otydligt eller felaktigt inropsuppdrag.

 

2. Budgivning

 

2.1 Deltagare i budgivning skall i förväg ansöka om att erhålla en numrerad auktionsspade hos Kundtjänst.

2.2 Bud skall avges med tydlig röst eller tydligt tecken såsom signalering med auktionsspaden.

2.3 Budgivare som önskar deltaga per telefon skall anmäla detta till Köparservice skriftligen senast kl 16.00 dagen före auktionen. Punkterna 1.2 – 1.7 ovan gäller även vid budgivning via telefon.

2.4 Köpare blir den som avgivit det högsta budet. Vid lika bud och vid tvister som kan uppkomma under budgivningen beslutar auktionskommissarien ensam och slutgiltigt vilket bud som skall äga företräde till köp.

2.5 Auktionskommissarien har rätt att bortse från bud från viss budgivare och att avgöra om budgivningen skall återupptas på grund av osäkerhet om sista bud.

2.6 Auktionskommissarien har rätt att fastställa med vilket belopp höjning av bud skall ske för att nytt bud skall anses föreligga.

2.7 Vid inrop skall auktionsspaden uppvisas för auktionskommissarien varvid bindande registrering av köpet sker.

2.8 Transportköp eller annan anvisning i efterhand till annan köpare än den som inropat föremålet medges ej.

 

3. Utropspris

 

Ett föremåls utropspris är baserat på en marknadsanpassad värdering av föremålet utförd av Stockholms Auktionsverk. Utropspriset tjänar endast som vägledning och det pris till vilket ett föremål säljs kan väsentligt skilja sig från utrops-priset.

 

4. Avgifter vid köp

 

4.1 Vid köp tillkommer för varje auktionspost en inropsavgift om 25% inkl. moms på det klubbade beloppet. På klubbat belopp över 10 miljoner kronor är inropsavgiften 15% inkl. moms på den överstigande delen.
Vid köp inom kategorin Fordon gäller en inropsavgift om 15% inkl moms på det klubbade beloppet.

4.2 I enlighet med upphovsrättslagen (SFS 1960:729) 26 j § tillkommer droit de suite med maximalt 5% av det klubbade priset vid försäljning av konstverk, keramik, glas, silver, möbler och textilier. Endast upphovsrättsligt skyddade verk omfattas. Det upphovsrättsliga skyddet varar i 70 år efter det år en upphovsman avled. Undantagna från droit de suite är försäljningar under 5% av prisbasbeloppet. Verk belagda med droit de suite är märkta med ett D efter katalognumret.

 

5. Resultat

 

5.1 Det ankommer på köparen att kontrollera om inropsuppdrag lett till köp.

5.2 Köpare erhåller efter auktionen en skriftlig bekräftelse på köpet.

5.3 Auktionsresultatet kan erhållas på Internet www.auktionsverket.se

 

6. Betalning

 

6.1 Betalning kan göras med kort hos Kundtjänst, till bank- eller plusgirokonto eller genom insättning på bankkonto. Betalning skall göras inom 10 arbetsdagar efter köpet.

6.2 Om betalning ej erlagts i tid enligt punkt 6.1 äger Stockholms Auktionsverk rätt att vidtaga en eller flera av följande åtgärder:

(i) Häva köpet.
(ii) Kräva betalning.
(iii) Debitera 50 kronor i påminnelseavgift.
(iv) Debitera dröjsmålsränta om 2% per månad
(v) Omförsälja föremålet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen. Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte. Stockholms Auktionsverk äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Stockholms Auktionsverk har gentemot köparen.

 

7. Avhämtning

 

7.1Köpta föremål kan avhämtas så snart full betalning erlagts och kommit Stockholms Auktionsverk tillhanda. Föremål skall avhämtas inom 5 arbetsdagar. Utlämning kan i vissa fall ske från annan lokal än Nybrogatan 32.

7.2 För föremål som ej avhämtats i tid enligt punkt 7.1 uttages en förvaringsavgift om 50 kronor inkl. moms, per auktionspost och kalenderdag. För möbler och andra skrymmande föremål uttages dubbel förvaringsavgift.

7.3 Stockholms Auktionsverks ansvar för vård av föremålen upphör om avhämtning ej skett i tid enligt p. 7.1.

7.4 För föremål som ej avhämtats inom 10 arbetsdagar efter köpet äger Stockholms Auktionsverk rätt att vidtaga följande åtgärder:

(i) Översändning av föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkost- nader debiteras köparen.
(ii) Omförsäljning av föremålet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen. Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte. Stockholms Auktionsverk äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Stockholms Auktionsverk har gentemot köparen.

7.5 Alla transporter av föremål till köparen sker på köparens bekostnad och på köparens risk. Transportavgift debiteras enligt gällande prislista.

 

8. Ansvar för fel

 

8.1 Samtliga föremål säljes i befintligt skick. Det åligger köparen att genom egen undersökning av föremålet innan auktionstillfället bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Stockholms Auktionsverk ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, smärre skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä.

8.2 Ur och urverk säljes som konstföremål och Stockholms Auktionsverk svarar ej för att de fungerar tekniskt som tidmätare. För funktionen på mekaniska eller elektrifierade/batteridrivna föremål ansvaras ej.

8.3 Uppgift som lämnats i katalog angående t ex upphovsman, äkthet, ålder, teknik, proveniens eller skick tjänar endast som vägledning för köparen vid dennes undersökning av föremålet. Stockholms Auktionsverk ansvarar inte för att sådan uppgift varit felaktig med mindre att den felaktiga uppgiften lämnats av grov oaktsamhet. Stockholms Auktionsverk ansvarar för att uppgifter i katalog angående ett föremåls upphovsman riktigt återger den allmänt godtagna uppfattningen vid tidpunkten för katalogens tryckande.

8.4 Avbildning i katalog sker endast i identifieringssyfte. Stockholms Auktionsverk ansvarar ej för skador eller brister som ej framgår av sådan avbildning.

8.5 Föremål säljes i enlighet med texten i auktionskatalogen. Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att ändra katalogbeskrivning. Sådan ändring anslås eller meddelas muntligt vid auktionstillfället.

8.6 Stockholms Auktionsverk äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda föremål som Stockholms Auktionsverk svarar för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamation avseende fel framställts äger köparen häva köpet och mot återlämnande av föremålet erhålla det belopp denna erlagt till Stockholms Auktionsverk vid köpet. Någon ytterligare ersättning äger köparen ej rätt till.

8.7 Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen upptäckt eller bort upptäcka felet, dock senast inom 7 dagar efter auktionsdagen. Reklamation avseende uppgift om upphovsman såsom angivits i punkt 8.3 andra stycket ovan skall dock ske senast inom 3 år från köpet.

8.8 Stockholms Auktionsverks ansvar för fel är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

 

9. Leveransförsening

 

9.1 Om leveransförsening beroende på förhållande som Stockholms Auktionsverk svarar för pågår mer än 20 arbetsdagar och är av väsentlig betydelse för köparen samt Stockholms Auktionsverk bort inse detta, äger köparen genom skriftligt meddelande till Stockholms Auktionsverk häva köpet och erhålla det belopp denna erlagt till Stockholms Auktionsverk vid köpet. Någon ytterligare ersättning äger köparen ej rätt till.

9.2 Stockholms Auktionsverks ansvar vid dröjsmål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

 

10. Force majeure

 

Stockholms Auktionsverk är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Stockholms Auktionsverks fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader p g a befriande omständighet äger köparen utan ersättningsskyldighet skriftligen häva köpet.

 

11. Tvist

 

Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.

 

Dessa villkor gäller från och med 2023-03-06