Så här går det till

Att sälja på onlineauktion

Att sälja på onlineauktion är enkelt via oss. Vill du till exempel sälja konst, möbler, belysning, mattor, keramik, silver, glas, klockor och smycken? Vi värderar dina föremål kostnadsfritt.

Varmt välkommen till världens äldsta auktionshus. Vi finns här för att hjälpa dig till en lyckad försäljning!

Gör en kostnadsfri värdering

Så här går det till

Värdering

Vill du sälja konst, möbler, belysning, mattor, silver, keramik, glas, porslin, klockor eller smycken? Börja med att ta reda på vad dina föremål är värda. Hos oss är det enkelt att få hjälp – vi finns här för dig genom hela processen! Vi värderar kostnadsfritt alla typer av föremål inför försäljning på våra auktioner. Det finns flera sätt att få dina föremål värderade:

BESÖK OSS PÅ NÅGOT AV VÅRA KONTOR
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Helsingfors, Hamburg, Neuss/Düsseldorf och Köln. Här finns våra specialister på plats för att hjälpa dig direkt. Har du större föremål rekommenderar vi att du tar med bilder för att underlätta för dig. Adress och telefonnummer till alla våra kontor hittar du här i foldern.

VÄRDERING ONLINE
Fyll i värderingsformuläret på vår hemsida auktionsverket.com/onlinevardering så återkommer vi till dig med en värdering. I formuläret kan du beskriva dina föremål och bifoga bilder.

HEMVÄRDERING – VI KOMMER TILL DIG
Vi kan också komma hem till dig och göra en värdering. Vid en försäljning är värderingen alltid kostnadsfri. Vi värderar alla typer av föremål – även i samband med bouppteckning, arvskiften och försäkringsärenden. Boka en hemvärdering med någon av våra specialister. Telefon 010–459 03 00.


Så här går det till

Inlämning och auktion

När du har bestämt dig för att sälja dina föremål lämnar du in dem till den filial som ligger närmast. Våra specialister hjälper dig att välja den auktionsform som passar bäst för just dina föremål. Det kan vara på någon av våra dagliga onlineauktioner, på en speciell temaauktion – eller på någon av våra Fine Art auktioner. Önskar du få dina föremål upphämtade och transporterade till oss så hjälper vi dig med ett prisförslag.

Våra specialister skriver sedan en katalogtext som innehåller information om föremålen. De märks därefter upp, fotograferas, ställs ut i våra lokaler, och publiceras på vår hemsida när det är dags.

AUKTION
Så fort dina föremål är publicerade får du ett e-mail som meddelar att de ligger ute till försäljning. Du kan nu följa budgivningen – och kunder från hela världen kan lägga bud på dina föremål! Föremålen säljs via Auctionet, Europas ledande marknadsplats för auktioner, vilket gör att du når mer än 600 000 köpare från 120 länder. Stockholms Auktionsverk ägs sedan 2021 av Auctionet.

ONLINEAUKTION (NÄTAUKTION)
Säljs dina föremål på någon av våra online- eller temaauktioner, ligger de ute till försäljning under 7–10 dagar innan auktionen avslutas.


Så här går det till

Efter auktionen

UTBETALNING
När föremålet är sålt får du ett email som bekräftar försäljningen. Det klubbade beloppet minus avgifter och provision betalas automatiskt ut till ditt konto inom 30 dagar.

OSÅLDA VAROR
Skulle dina föremål mot förmodan inte säljas finns olika alternativ. Antingen så kan du besluta dig för att göra fler försök genom en omförsäljning, eller hämta tillbaka föremålen. Du kan också besluta dig för att skänka dem. Vi samarbetar med flera välgörenhetsföretag som gärna tar emot objekt.


Villkor

1. STOCKHOLMS AUKTIONSVERKS ÅTAGANDE

Stockholms Auktionsverk åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär genom onlineauktion försälja av säljaren inlämnade föremål. Stockholms Auktionsverk har rätt att försälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle som enligt Stockholms Auktionsverks bedömning ger bästa resultat eller av annan anledning är lämpligast.

 

2. INLÄMNING

2.1 Säljaren ansvarar för att den har full och oinskränkt äganderätt till föremål som säljaren lämnar till Stockholms Auktionsverk för försäljning eller, om föremålet ägs av tredje person, att säljaren äger full och oinskränkt rätt att sälja och uppbära likvid för detta föremål.

2.2 Om säljaren ej äger föremål, som säljaren lämnar till försäljning, ska säljaren informera Stockholms Auktionsverk om ägandeförhållandena samt vid behov med skriftligt intyg styrka sin behörighet att företräda samtliga ägare till föremål. Stockholms Auktionsverk är ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera säljares behörighet att sälja föremål.

2.3 Säljaren eller den som inlämnar föremål är skyldig att upplysa Stockholms Auktionsverk om kända fel och brister hos inlämnade föremål.

2.4 Så snart Stockholms Auktionsverk beslutat att åtaga sig uppdraget att sälja föremålet, ska skriftligt försäljningsavtal upprättas mellan Stockholms Auktionsverk och säljaren.

2.5 Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till säljaren frånträda försäljningsuppdrag av visst föremål om tveksamhet uppkommer angående föremålets äkthet, äganderätten till föremålet eller andra uppgifter som Stockholms Auktionsverk bedömer som väsentliga.

2.6 Återkallelse av försäljningsuppdraget ska ske skriftligen. Säljaren äger inte i något fall rätt att utan medgivande från Stockholms Auktionsverk återkalla försäljningsuppdraget senare än tre dagar innan föremålet börjar visas för allmänheten. Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget ska säljaren ersätta Stockholms Auktionsverk för kostnader för hantering och värdering av föremålen m.m. med belopp motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 4.1 beräknat på utropspriset.

2.7 Alla transporter av föremål till och från Stockholms Auktionsverk sker på säljarens bekostnad och på säljarens risk.

 

3. KATALOGISERING

3.1 Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål ska beskrivas och avbildas samt presenteras på bild och på internet.

3.2 Alla fotografier och avbildningar är Stockholms Auktionsverks egendom och får, utan särskild ersättning, användas även för ändamål som ej har samband med försäljningen.

 

4. AVGIFTER

4.1 För varje auktionspost utgår provision till Stockholms Auktionsverk om 15% inkl. moms av klubbat belopp samt fast avgift om 170 kronor inkl. moms för fotografering.

4.2. Försäkringsavgift utgår om 1,25% inkl. moms av klubbat belopp för varje inlämnat föremål.

 

5. FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING

5.1 Inlämnade föremål är från mottagandet försäkrade av Stockholms Auktionsverk mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada, samt mot stöld eller bräckage till värde maximalt motsvarande utropspriset med avdrag för försäljningsavgifter om inte särskilt avtal om annat försäkringsvärde slutits.

5.2 Stockholms Auktionsverk ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på betryggande sätt.

5.3 Stockholms Auktionsverk kan ej hållas ansvarigt för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning.

5.4 Stockholms Auktionsverk är inte skyldigt att ersätta säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet för inlämnat föremål enligt punkt 5.1.

5.5 Stockholms Auktionsverk har rätt att avhjälpa skada på föremål istället för att lämna ersättning i de fall Stockholms Auktionsverk finner det lämpligt.

5.6 Stockholms Auktionsverks ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

 

6. BEVAKNING

6.1 Säljaren äger rätt att bevaka att inlämnat föremål inte försäljes under visst pris om utropspriset är 2 000 kronor eller högre. Föremålet får normalt bevakas till maximalt 80% av utropspriset. Stockholms Auktionsverk kan i undantagsfall medge andra bevakningsregler. Överenskommet bevakningspris ska godkännas av Stockholms Auktionsverk och bekräftas i försäljningsavtalet eller i skrift vid senare tillfälle efter överenskommelse med Stockholms Auktionsverk.

6.2 Om föremål inte uppnår bevakningspriset eller klubbas utan inkommet bud går föremålet tillbaka till säljaren.

6.3 Stockholms Auktionsverk har rätt att sälja föremål under bevakningspris under förutsättning att säljaren får lika mycket betalt som om försäljningen hade nått upp till bevakningspriset.

 

7. REDOVISNING

Efter avslutad auktion erhåller säljaren skriftlig preliminär redogörelse för auktionsresultatet.

 

8. UTBETALNING

8.1 Utbetalning till säljaren sker tjugofem (25) bankdagar efter auktionens slut under förutsättning att full betalning erhållits från köparen samt under förutsättning att köparen inte har reklamerat sitt köp eller nyttjat lagstadgad ångerrätt. Om köparens ångerfrist inte har löpt ut vid tiden för ordinarie utbetalning senareläggs utbetalningen till säljaren till tre (3) bankdagar efter ångerfristens utgång

8.2 Om köparen har nyttjat lagstadgad ångerrätt inom ångerfristen hävs försäljningen och föremålet läggs ut till ny försäljning med oförändrade försäljningsvillkor.

8.3 Om köparen ej erlagt full betalning vid tidpunkten för utbetalning enligt punkt 8.1, eller om reklamation har skett hävs försäljningen, såvida inte Stockholms Auktionsverk och säljaren är överens om att fortsätta att kräva köparen på betalning. Stockholms Auktionsverk har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen såvida inte särskild överenskommelse träffats därom med säljaren.

8.4 Om säljaren har förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk äger Stockholms Auktionsverk rätt att kvitta sådan skuld före utbetalning till säljaren.

 

9. OSÅLDA FÖREMÅL

9.1 Om föremål inte säljs och om inte annat avtalats har Stockholms Auktionsverk rätt att utan föregående meddelande publicera föremålet försäljning på auktion igen. Om föremålet redan har varit på auktion tre gånger äger Stockholms Auktionsverk rätt att publicera föremål ytterligare tre gånger. Föremål som, trots försök till omförsäljning enligt denna punkt, inte sålts ska hämtas av säljaren senast fem (5) dagar efter senast avslutad auktion.

9.2 För föremål som ej hämtats i tid enligt punkt 9.1 uttages förvaringsavgift om 50 kronor inkl. moms, per föremål och kalenderdag. För möbler och andra skrymmande föremål tillämpas dubbel förvaringsavgift.

9.3 Om säljaren har förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk äger Stockholms Auktionsverk rätt att innehålla osålda föremål till säkerhet för säljarens betalning för sådan skuld.

9.4 Vid säljares underlåtenhet att erlägga betalning för förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk, eller att hämta osålda föremål inom fem (5) arbetsdagar efter senast avslutad auktion, äger Stockholms Auktionsverk rätt att översända ej hämtade föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkostnader debiteras säljaren.

9.5 Stockholms Auktionsverk har rätt att sälja föremål som inte hämtats av säljare i enlighet med bestämmelserna i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Försäljningsersättningen ska i första hand gå till täckande av kostnader för och lagrings-/speditionsavgifter och därefter till täckande av Stockholm Auktionsverks förfallna fordringar på säljaren. Eventuellt överskott ska betalas till säljaren.

 

10. ÅNGERRÄTT

Försäljning av föremål endast sker genom auktion online och där budgivare inte har möjlighet att närvara på plats omfattas av ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Stockholms Auktionsverk rätten att utan föregående meddelande till säljaren återpublicera föremål för budgivning, varpå Stockholms Auktionsverk inte bär något ekonomiskt ansvar gentemot säljaren för förändringar av föremålets slutpris vid en omförsäljning. Om köpare utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Stockholms Auktionsverk även rätten att återkräva eventuell utbetald ersättning från säljaren.

 

11. ANSVAR FÖR FEL

11.1 Säljaren ansvarar för föremåls äkthet. För de fall föremål enligt Stockholms Auktionsverk bedömning utgör förfalskning, misstänks förknippat med penningtvätt eller finansiering av terrorism eller bedöms vara utsatt för stöld eller restitution har Stockholms Auktionsverk rätt att återbetala köparen och därefter kräva motsvarande ersättning av säljaren. Vid inlämning av misstänkt förfalskat föremål kommer polisen informeras.

11.2 För det fall Stockholms Auktionsverk blir ansvarigt gentemot köpare för fel eller brister i sålda föremål har Stockholms Auktionsverk rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som Stockholms Auktionsverk kan ha utgivit till köparen med anledning av felet. Säljaren är införstådd med de allmänna villkor som Stockholms Auktionsverk tillämpar gentemot köpare vid auktioner.

 

12. PERSONUPPGIFTER

12.1 Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som säljare lämnat i samband med Stockholms Auktionsverks tjänster eller i övrigt inom ramen för avtalsförhållande till Stockholms Auktionsverk, används för administration och fullgörelse av Stockholms Auktionsverk skyldigheter hänförliga till online- och slagauktioner, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt gällande lag. Lämnade personuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

12.2 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till Stockholms Auktionsverks moderbolag (Auction Network Sweden AB, org.nr. 556859-5150, Grev Turegatan 44, 114 38 Stockholm).

12.3 Säljare har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Stockholms Auktionsverk har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljare har även rätt att begära att Stockholms Auktionsverk rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om säljaren.

12.4 Vid förändringar av registrerade uppgifter ska säljare själv anmäla detta till Stockholms Auktionsverk.

 

13. FORCE MAJEURE

Stockholms Auktionsverk är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa villkor om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet ska anses bland annat krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Stockholms Auktionsverks fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader på grund av befriande omständighet äger säljaren utan ersättningsskyldighet skriftligen häva avtalet.

 

14. ÖVRIGT

14.1 För det fall säljare agerat i egenskap av konsument tillämpas villkoren i tvingande konsumentlagstiftning istället för dessa villkor om och i den mån tvingande lagstiftning innebär villkor som är mer fördelaktiga för säljaren än dessa villkor.

14.2 Tvist angående dessa villkor ska avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

14.3 Vid klagomål där parterna inte lyckas komma överens har säljare som är konsument och bosatt inom EU möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Säljaren kan även använda EU-kommissionens plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats, https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Dessa villkor gäller från och med 2023-03-06