Så här går det till

Att sälja på slagauktion

Intresset för specialistvärderade föremål är starkt vilket tillsammans med vårt ojämförbara internationella kontaktnät och expertis har lett till fantastiska försäljningspriser på våra slagauktioner.

Kontakta våra specialister för värdering

Så här går det till

Värdering

Efter en första kontakt låter vi en specialist på det aktuella området granska föremålet. Föremålet värderas utifrån dess konsthistoriska sammanhang och vi informerar om vad vi anser är ett sannolikt marknadspris och ett lämpligt utropspris.


Så går det till

Inskrivning

Vid försäljning lämnar du antingen in föremålet till oss eller så kan vi hjälpa till att mot en avgift ombesörja upphämtning. Våra specialister skriver en beskrivande katalogtext samt gör en konditionsrapport. Föremålet fotograferas sedan av våra kunniga fotografer.


Så här går det till

Visning och auktion

Alla föremål som säljs på våra klubbauktioner visas i våra vackra visningslokaler på Nybrogatan 32, Stockholm under cirka en vecka innan auktionstillfället. På auktionsdagen finns det möjlighet att bjuda på föremålet genom att lägga bud på plats i auktionssalen, via skriftligt inropsuppdrag, förhandsbud online, telefonbud eller budgivning live online.


Så här går det till

Försäljningsvillkor och provisioner

För varje auktionspost utgår provision till Stockholms Auktionsverk om 15% inkl. moms av klubbat belopp samt fast avgift från 350 kronor inkl. moms för fotografering. Försäkringsavgift utgår om 1,25% inkl. moms av klubbat belopp för varje inlämnat föremål.


Så här går det till

Utbetalning

Efter att auktionen är avslutad och köparen erlagt betalning sker utbetalning av försäljningslikvid efter 30 dagar.


Så här går det till

Osålda varor

Skulle ditt föremål mot förmodan inte säljas ska föremålet avhämtas eller lämnas till omförsäljning senast 5 dagar efter avslutad auktion. Om föremål av denna kategori ej uthämtats inom föreskriven tid förbehåller vi oss rätten att sälja om dessa med reducerat utrops- och bevakningspris eller skänka dessa till försäljning för välgörande ändamål.


Villkor

1. STOCKHOLMS AUKTIONSVERKS ÅTAGANDE

Stockholms Auktionsverk åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär genom slagauktion försälja av säljaren inlämnade föremål. Stockholms Auktionsverk har rätt att försälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle som enligt Stockholms Auktionsverks bedömning ger bästa resultat eller av annan anledning är lämpligast.

 

2. INLÄMNING

2.1 Säljaren ansvarar för att den har full och oinskränkt äganderätt till föremål som säljaren lämnar till Stockholms Auktionsverk för försäljning eller, om föremålet ägs av tredje person, att säljaren äger full och oinskränkt rätt att sälja och uppbära likvid för detta föremål.

2.2 Om säljaren ej äger föremål, som säljaren lämnar till försäljning, ska säljaren informera Stockholms Auktionsverk om ägandeförhållandena samt vid behov med skriftligt intyg styrka sin behörighet att företräda samtliga ägare till föremål. Stockholms Auktionsverk är ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera säljares behörighet att sälja föremål.

2.3 Säljaren eller den som inlämnar föremål är skyldig att upplysa Stockholms Auktionsverk om kända fel och brister hos inlämnade föremål.

2.4 Så snart Stockholms Auktionsverk beslutat att åtaga sig uppdraget att sälja föremålet, ska skriftligt försäljningsavtal upprättas mellan Stockholms Auktionsverk och säljaren.

2.5 Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till säljaren frånträda försäljningsuppdrag av visst föremål om tveksamhet uppkommer angående föremålets äkthet, äganderätten till föremålet eller andra uppgifter som Stockholms Auktionsverk bedömer som väsentliga.

2.6 Återkallelse av försäljningsuppdraget ska ske skriftligen. Säljaren äger inte i något fall rätt att utan medgivande från Stockholms Auktionsverk återkalla försäljningsuppdraget senare än tre dagar innan föremålet börjar visas för allmänheten. Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget ska säljaren ersätta Stockholms Auktionsverk för kostnader för hantering och värdering av föremålen m.m. med belopp motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 4.1 beräknat på utropspriset.

2.7 Alla transporter av föremål till och från Stockholms Auktionsverk sker på säljarens bekostnad och på säljarens risk.

 

3. KATALOGISERING

3.1 Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål ska beskrivas och avbildas samt presenteras på bild och på internet.

3.2 Alla fotografier och avbildningar är Stockholms Auktionsverks egendom och får, utan särskild ersättning, användas även för ändamål som ej har samband med försäljningen.

 

4. AVGIFTER

4.1 För varje auktionspost utgår provision till Stockholms Auktionsverk om 15% inkl. moms av klubbat belopp samt fast avgift från 350 kronor inkl. moms för fotografering.

4.2. Försäkringsavgift utgår om 1,25% inkl. moms av klubbat belopp för varje inlämnat föremål.

 

5. FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING

5.1 Inlämnade föremål är från mottagandet försäkrade av Stockholms Auktionsverk mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada, samt mot stöld eller bräckage till värde maximalt motsvarande utropspriset med avdrag för försäljningsavgifter om inte särskilt avtal om annat försäkringsvärde slutits.

5.2 Stockholms Auktionsverk ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på betryggande sätt.

5.3 Stockholms Auktionsverk kan ej hållas ansvarigt för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning.

5.4 Stockholms Auktionsverk är inte skyldigt att ersätta säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet för inlämnat föremål enligt punkt 5.1.

5.5 Stockholms Auktionsverk har rätt att avhjälpa skada på föremål istället för att lämna ersättning i de fall Stockholms Auktionsverk finner det lämpligt.

5.6 Stockholms Auktionsverks ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

 

6. BEVAKNING

6.1 Säljaren äger rätt att bevaka att ett inlämnat föremål inte försäljes under ett visst pris. Bevakningspriset får inte överstiga utropspriset. Om utropet anges i intervall får bevakningen inte överstiga det lägre priset i intervallet. Överenskommet bevakningspris ska godkännas av Stockholms Auktionsverk och bekräftas i försäljningsavtalet eller i skrift vid senare tillfälle efter överenskommelse med Stockholms Auktionsverk.

6.2 Om ett föremål ej uppnår bevakningspriset eller klubbas utan inkommet bud går föremålet tillbaka till säljaren.

6.3 Stockholms Auktionsverk har rätt att sälja ett föremål under bevakningspris under förutsättning att säljaren får lika mycket betalt som om försäljningen hade nått upp till bevakningspriset.

 

7. REDOVISNING

Efter avslutad auktion erhåller säljaren en skriftlig preliminär redogörelse för auktionsresultatet.

 

8. UTBETALNING

8.1 Utbetalning till säljaren sker tjugofem (25) arbetsdagar efter auktionens slut under förutsättning att full betalning erhållits från köparen samt under förutsättning att ingen reklamation har skett.

8.2 Om köparen ej erlagt full betalning vid tidpunkten för utbetalning enligt punkt 8.1, eller om reklamation har skett hävs försäljningen, såvida inte Stockholms Auktionsverk och säljaren är överens om att fortsätta att kräva köparen på betalning. Stockholms Auktionsverk har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen såvida inte  särskild överenskommelse träffats därom med säljaren.

8.3 Om säljaren har förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk äger Stockholms Auktionsverk rätt att kvitta sådan skuld före utbetalning till säljaren.

 

9. OSÅLDA FÖREMÅL

9.1 Om föremål ej uppnår bevakningspriset och återgår till säljaren ska föremålet skriftligen anmälas till omförsäljning eller hämtas senast fem (5) arbetsdagar efter auktionen.

9.2 För föremål som ej hämtats i tid enligt punkt 9.1 uttages förvaringsavgift om 50 kronor inkl. moms, per föremål och kalenderdag. För möbler och andra skrymmande föremål tillämpas dubbel förvaringsavgift.

9.3 Om säljaren har förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk äger Stockholms Auktionsverk rätt att innehålla osålda föremål till säkerhet för säljarens betalning för sådan skuld.

9.4 Vid säljares underlåtenhet att erlägga betalning för förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk, eller att hämta osålda föremål inom fem (5) arbetsdagar efter senast avslutad auktion, äger Stockholms Auktionsverk rätt att översända ej hämtade föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkostnader debiteras säljaren.

9.5 Stockholms Auktionsverk har rätt att sälja föremål som inte hämtats av säljare i enlighet med bestämmelserna i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Försäljningsersättningen ska i första hand gå till täckande av kostnader för och lagrings-/speditionsavgifter och därefter till täckande av Stockholm Auktionsverks förfallna fordringar på säljaren. Eventuellt överskott ska betalas till säljaren.

 

10. ANSVAR FÖR FEL

10.1 Säljaren ansvarar för föremåls äkthet. För de fall föremål enligt Stockholms Auktionsverk bedömning utgör förfalskning, misstänks förknippat med penningtvätt eller finansiering av terrorism eller bedöms vara utsatt för stöld eller restitution har Stockholms Auktionsverk rätt att återbetala köparen och därefter kräva motsvarande ersättning av säljaren. Vid inlämning av misstänkt förfalskat föremål kommer polisen informeras.

10.2 För det fall Stockholms Auktionsverk blir ansvarigt gentemot köpare för fel eller brister i sålda föremål har Stockholms Auktionsverk rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som Stockholms Auktionsverk kan ha utgivit till köparen med anledning av felet. Säljaren är införstådd med de allmänna villkor som Stockholms Auktionsverk tillämpar gentemot köpare vid auktioner.

 

11. PERSONUPPGIFTER

11.1 Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som säljare lämnat i samband med Stockholms Auktionsverks tjänster eller i övrigt inom ramen för avtalsförhållande till Stockholms Auktionsverk, används för administration och fullgörelse av Stockholms Auktionsverk skyldigheter hänförliga till online- och slagauktioner, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt gällande lag. Lämnade personuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

11.2 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till Stockholms Auktionsverks moderbolag (Auction Network Sweden AB, org.nr. 556859-5150, Grev Turegatan 44, 114 38 Stockholm).

11.3 Säljare har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Stockholms Auktionsverk har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljare har även rätt att begära att Stockholms Auktionsverk rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om säljaren.

11.4 Vid förändringar av registrerade uppgifter ska säljare själv anmäla detta till Stockholms Auktionsverk.

 

12. FORCE MAJEURE

Stockholms Auktionsverk är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa villkor om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet ska anses bland annat krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Stockholms Auktionsverks fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader på grund av befriande omständighet äger säljaren utan ersättningsskyldighet skriftligen häva avtalet.

 

13. ÖVRIGT

13.1 För det fall säljare agerat i egenskap av konsument tillämpas villkoren i tvingande konsumentlagstiftning istället för dessa villkor om och i den mån tvingande lagstiftning innebär villkor som är mer fördelaktiga för säljaren än dessa villkor.

13.2 Tvist angående dessa villkor ska avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans.

13.3 Vid klagomål där parterna inte lyckas komma överens har säljare som är konsument och bosatt inom EU möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Säljaren kan även använda EU-kommissionens plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats, https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Dessa villkor gäller från och med 2023-03-06