Ehdot online huutokaupassa


Online-huutokauppojen myyntiehdot

Stockholms Auktionsverk sitoutuu huutokaupan järjestäjänä myymään myyjän myytäväksi jättämät esineet huutokaupassa jäljempänä esitetyin ehdoin. Stockholms Auktionsverkillä on oikeus myydä myytäväksi tuodut esineet siinä huutokauppatilaisuudessa, joka Stockholms Auktionsverkin arvion mukaan tuottaa parhaan tuloksen tai on muuten sopivin.

 1. MYYTÄVIEN ESINEIDEN SISÄÄNJÄTTÖ

2.1 Myyjä vastaa siitä, että hänellä on täysi ja rajoittamaton omistusoikeus Stockholms Auktionsverkille myytäväksi tuomaansa esineeseen tai – jos esineen omistaa kolmas osapuoli – että hänellä on täysi ja rajoittamaton oikeus myydä esine ja vastaanottaa myyntihinta.
2.2 Ellei myyjä omista myytäväksi tuomaansa esinettä, hänen on kirjallisesti vahvistettava oikeutensa esineen myymiseen. Stockholms Auktionsverk ei kuitenkaan ole velvollinen ilman erityistä syytä tarkistamaan myyjän oikeutta esineen myymiseen.
2.3 Stockholms Auktionsverkin päätettyä ottaa esineen myyntitoimeksiannon vastaan Stockholms Auktionsverkin ja myyjän kesken laaditaan kirjallinen myyntisopimus.
2.4 Stockholms Auktionsverk varaa oikeuden yksipuolisesti ja ilman myyjälle myönnettävää korvausoikeutta vetäytyä tietyn esineen myyntitoimeksiannosta, mikäli ilmenee epäilyksiä esineen aitoudesta, omistusoikeudesta tai muista Stockholms Auktionsverkin olennaisiksi katsomista tiedoista.
2.5 Myyntitoimeksiannon peruutus on tehtävä kirjallisesti. Myyjällä ei ole missään tapauksessa oikeutta ilman Stockholms Auktionsverkin suostumusta peruuttaa myyntitoimeksiantoa myöhemmin kuin kolme päivää ennen kohteen yleisönäytön alkamista. Jos myyjä peruuttaa myyntitoimeksiannon, hänen on korvattava Stockholms Auktionsverkille esineiden käsittelystä ja arvioinnista ym. aiheutuneet kustannukset maksamalla summa, joka vastaa kohdan 4.1 mukaisesti lähtöhinnan perusteella laskettavia myyntimaksuja.
2.6 Kaikki esineiden kuljetukset Stockholms Auktionsverkin ja muiden osapuolten välillä toteutetaan myyjän kustannuksella ja myyjän riskillä.

 1. LUETTELOINTI

3.1 Stockholms Auktionsverkillä on täysi ja rajoittamaton oikeus päättää, miten kohteita esitellään tekstin ja kuvien avulla internetissä.
3.2 Kaikki valokuvat ja kuvat ovat Stockholms Auktionsverkin omaisuutta, ja niitä saa ilman erillistä korvausta käyttää muuhunkin kuin myyntiin liittyvään tarkoitukseen.

 1. MYYNTIMAKSUT

4.1 Jokaisesta huutokauppaerästä pidätetään myynnin yhteydessä provisiona 15 % (sis.alv.) ja vakuutusmaksu 1,25% (sis.alv.) vasarahinnasta sekä kiinteä 17 € valokuvausmaksu (sis.alv.).

 1. SÄILYTYS JA VAKUUTUKSET

5.1 Myytäväksi tuotavat esineet kuuluvat niiden vastaanottamisesta asti Stockholms Auktionsverkin ottaman vakuutuksen piiriin. Vakuutus kattaa murron, tulipalon tai vesivahingon yhteydessä syntyneet vahingot sekä varkauden tai särkymisen enintään lähtöhintaa vastaavaan määrään asti, ellei muusta vakuutusarvosta ole erikseen sovittu.
5.2 Stockholms Auktionsverk vastaa myytäväksi jätettyjen esineiden turvallisesta säilyttämisestä.
5.3 Stockholms Auktionsverk ei vastaa taulujen laseille ja kehyksille aiheutuneista vahingoista tai elävien materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten paperin haalistumisesta ja puun halkeilemisesta tai näytön yhteydessä tapahtuvasta kulumisesta.
5.4 Stockholms Auktionsverk ei ole velvollinen korvaamaan myyjälle vahinkoa, joka ylittää kohdan 5.1 mukaisen myytäväksi tuodun esineen vakuutusarvon.
5.5 Stockholms Auktionsverkin vastuu myyntiin tuoduista esineistä rajoittuu siihen, mitä näissä ehdoissa on esitetty.

 1. POHJAHINTA

6.1 Myyjällä on oikeus varmistaa, ettei myytäväksi jätettyä esinettä myydä tiettyä summaa alemmalla hinnalla, jos lähtöhinta on vähintään 200 €. Tavallisesti pohjahinta saa olla enintään 80 % lähtöhinnasta. Stockholms Auktionsverk voi poikkeustapauksessa asettaa muita pohjahintaa koskevia sääntöjä. Sovitun pohjahinnan on oltava Stockholms Auktionsverkin hyväksymä, ja se on vahvistettava myyntisopimuksessa tai kirjallisesti myöhemmin Stockholms Auktionsverkin kanssa sovitun mukaisesti.
6.2 Ellei kohde saavuta pohjahintaa tai tuotteesta ei tehdä tarjouksia, kohde palautuu myyjälle.
6.3 Stockholms Auktionsverkillä on oikeus myydä kohde pohjahintaa alemmalla hinnalla, mikäli myyjä saa yhtä suuren maksun kuin jos myynti olisi yltänyt pohjahintaan.

 1. SELVITYS

7.1 Huutokaupan jälkeen myyjä saa alustavan kirjallisen selvityksen huutokaupan tuloksesta.

 1. MYYNTIHINNAN MAKSAMINEN

8.1 Myyntihinta maksetaan myyjälle 25 pankkipäivän kuluttua huutokaupan päättymisestä, mikäli ostajalta on saatu täysimääräinen maksu ja mikäli ostaja ei ole reklamoinut kaupasta eikä ole käyttänyt lakisääteistä peruutusoikeuttaan. Ellei ostajan peruutusoikeus ole päättynyt normaaliin maksuajankohtaan mennessä, myyjälle suoritettavaa maksua lykätään kolmen pankkipäivän päähän peruutusoikeuden päättymisestä.
8.2 Jos ostaja on käyttänyt lakisääteistä peruutusoikeuttaan peruutusmääräajan kuluessa, kauppa puretaan ja kohde otetaan uudelleen myyntiin muuttumattomin myyntiehdoin.
8.3 Ellei ostaja ole suorittanut täysimääräistä maksua kohdan 8.1 mukaiseen maksuajankohtaan mennessä tai jos kaupasta on reklamoitu, kauppa purkautuu, elleivät Stockholms Auktionsverk ja myyjä päätä yhteisesti jatkaa maksun vaatimista ostajalta. Stockholms Auktionsverk ei ole velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin ostajaa vastaan, ellei tästä ole erikseen sovittu myyjän kanssa.
8.4 Jos myyjällä on erääntyneitä velkoja Stockholms Auktionsverkille, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus kuitata tällaiset velat ennen maksun suorittamista myyjälle.

 1. MYYMÄTTÄ JÄÄNEET ESINEET

9.1 Jos esine jää myymättä on Stockholms Auktionsverkillä oikeus myydä esine uudelleen huutokaupassa ilman ennakkoilmoitusta ellei toisin ole sovittu. Jos esine on huutokaupattu jo kolme kertaa, huutokauppakamarilla on oikeus julkaista kohde vielä uudestaan kolme kertaa. Tuotteet, joita ei huutokaupata uudelleen, tulee noutaa viimeistään 5 päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä.
9.2 Ellei esinettä noudeta kohdan 9.1 mukaisesti, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus lahjoittaa esine hyväntekeväisyystarkoitukseen tai myydä kohde uudelleen alennetulla pohjahinnalla myös ilman myyjän kirjallista suostumusta. Uudelleen myynnissä olleet kohteet, joista ei ole tehty tarjouksia, lahjoitetaan hyväntekeväisyystarkoitukseen.
9.3 Jos myyjällä on erääntyneitä velkoja Stockholms Auktionsverkille, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus pidättää myymättä jääneet esineet tällaisten myyjän velkojen vakuutena.
9.4 Jos myyjä laiminlyö erääntyneen velan maksamisen Stockholms Auktionsverkille tai myymättä jääneiden esineiden noutamisen kohdan 9.1 mukaisesti, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:
(i) Esineiden lähettäminen Stockholms Auktionsverkin valitseman huolintayrityksen varastoon. Kaikki kuljetus- ja varastointikustannukset veloitetaan myyjältä.
(ii) Kohteen myyminen uudelleen myyjän puolesta. Stockholms Auktionsverkillä on täysi ja rajoittamaton oikeus määrittää huutokauppamuoto, lähtöhinta ja päättää, asetetaanko kohteelle pohjahinta. Stockholms Auktionsverkillä on oikeus pidättää kertyneistä summista korvaus kaikista saatavista, joita Stockholms Auktionsverkillä on myyjältä.

 1. VASTUU VIRHEISTÄ

Jos Stockholms Auktionsverk joutuu vastaamaan ostajalle myydyissä esineissä olevista virheistä, Stockholms Auktionsverkillä on oikeus vaatia korvausta, joka vastaa Stockholms Auktionsverkin ostajalle virheen vuoksi maksamaa korvausta. Myyjä on perehtynyt yleisiin ehtoihin, joita Stockholms Auktionsverk huutokauppojen yhteydessä soveltaa ostajiin.
Stockholms Auktionsverk ei takaa sitä, että verkko-osoitteessa online.auktionsverket.se olevat palvelut ovat jatkuvasti käytettävissä. Stockholms Auktionsverk ei vastaa mahdollisista haitoista tai taloudellisista vaikutuksista, joita asiakkaille on aiheutunut sen vuoksi, että tarjouksenteko tai muut toiminnot eivät tiettynä ajankohtana ole olleet käytettävissä.

 1. YLIVOIMAINEN ESTE

Stockholms Auktionsverk on vapautettu tiettyjen tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa laiminlyömisen seurauksista, jos laiminlyönti johtuu jäljempänä esitetyn kaltaisesta tilanteesta, joka estää tai merkittävästi vaikeuttaa näiden velvollisuuksien oikea-aikaista täyttämistä. Vapauttaviksi tilanteiksi katsotaan mm. sotatoimet, valuuttarajoitukset, kuljetusvälineiden niukkuus, tulipalo, viranomaisten toimet, lainsäädännön muuttuminen, työtaistelu, yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman rajoitukset, onnettomuus ja näihin verrattavat tilanteet. Jos Stockholms Auktionsverkin tiettyjen velvollisuuksien täyttäminen vapauttavan tilanteen vuoksi myöhästyy yli kolmella kuukaudella, myyjällä on oikeus purkaa sopimus kirjallisesti ilman korvausvelvollisuutta.

 1. ERIMIELISYYDET

Näitä ehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Ruotsin lain mukaisesti ruotsalaisessa tuomioistuimessa.

Nämä ehdot ovat voimassa 15.5.2015 alkaen.